zachmurzenie duże
16°
piątek
Reklama
fot. SP w Kamienicy Polskiej
Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020.
20 sierpnia 2019 r. | 11:33
0

Urząd Gminy Kamienica Polska poinformował o tym, że od 1 września do 15 września w w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020.

Pomoc materialna przysługuje:

1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2018r poz. 1508 ze zm.).

Rodziną w rozumieniu art 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r, poz 1508 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kamienica Polska.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na wszelkie cele edukacyjne, a w szczególności na:
- udział w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęciach językowych, sportowych, plastycznych, muzycznych,
- udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjnych,
- zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii itp.,
- zakup edukacyjnych programów komputerowych,
- zakup przyborów i pomocy szkolnych,
- zakup przyborów do nauki zawodu oraz odzieży ochronnej na praktyczne zajęcia nauki zawodu,
- abonament internetowy za rok szkolny,
- zakup odzieży i obuwia sportowego.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom którzy nie mieszkają na terenie gminy Kamienica Polska,
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2018r, poz 2220 ze zm).

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej (34 3273492) w godzinach jego urzędowania, wzór wniosku do pobrania w tut. Ośrodku.

UWAGI:
1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny wykazanych w gospodarstwie domowym w tym również wszystkie świadczenia z GOPS-u (zasiłki rodzinne itd.) z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku ( dochody netto z miesiąca sierpnia 2019r).

2 .Kryterium dochodowe obecnie obowiązujące to kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie . Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

3.Termin składania wniosków: od 01.09.2019r do 15.09.2019 r. Szczegóły w GOPS lub pod nr 34 327 34 92.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *