zachmurzenie umiarkowane
28°
25°
czwartek
Reklama
Sporo uwag po kontroli RIO w Urzędzie Gminy Kamienica Polska
12 października 2022 r. | 12:53
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadzała w Urzędzie Gminy Kamienica Polska kompleksową gospodarki finansowej Gminy Kamienica Polska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 27 maja 2022 r.

RIO miało sporo zastrzeżeń do pracy urzędników.

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn.
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska ul. Jastrzębska”,
w którym:
· określono warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w sposób, który mógł uniemożliwić ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, czym naruszono art. 112 ust. 1, w związku z art. 16 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Zgodnie ze SWZ, Zamawiający wymagał na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby wykonawcy wykazali należyte wykonanie co najmniej jednej roboty podobnej do przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wymagano wykaz robót budowlanych.

Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu w sposób ogólny, nie wskazał co rozumie przez zamówienia podobne, nie określił jednoznacznie wykonanie jakich robót uzna za wystarczające do spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wykazał doświadczenie w wykonaniu kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, budowy oświetlenia, odtworzenia nawierzchni o łącznej wartości 5.499.263,31 zł brutto. Opisu warunków udziału w postępowaniu dokonali członkowie Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Specyfikację warunków zamówienia zatwierdził w dniu 26 kwietnia 2021 r. p. Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska.

· dokonano zmiany umowy nr ZP.272.2.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., niezgodnie z postanowieniami § 13 pkt 2 ww. umowy, w związku z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający w SWZ, co powtórzono także w § 13 pkt 2 umowy, dopuścił możliwość dokonania zmian umowy, jeżeli konieczność jej zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy. Wprowadzone zmiany przedmiotu umowy dotyczyły przeprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej, poprzez wypłacenie, obrócenie kierunku spadku oraz wydłużenie kanalizacji.

W protokole konieczności nr 1 z dnia 5 października 2021 r., którym dokonano zmiany umowy, w uzasadnieniu, wskazano wysoki poziom wody gruntowej stwierdzony po przeprowadzeniu wykopów.

Biorąc pod uwagę specyfikę robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, nie była to sytuacja, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, tym bardziej, że w projekcie budowlanym z 2016 r. zamieszczono zapis, iż w przypadku intensywnych opadów na terenie robót może występować woda opadowa, a odwodnienie wykopów w takim wypadku należy wykonywać za pomocą pompowania z wykopów.

Protokół konieczności podpisany został przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz Wykonawcę. Protokół zatwierdził p. Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska. Zamówienie realizowano w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w październiku 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny z października 2021 r., na podstawie decyzji nr 79/2017 nr AB.6740.1525.2016 z dnia 1 lutego 2017 r. Starosty Częstochowskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zmienionej następnie decyzją nr 2466/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. zatwierdzającą projekt zamienny dot. realizacji inwestycji. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników urzędu, zamienna dokumentacja projektowa wykonana została przez projektanta dokumentacji pierwotnej na koszt wykonawcy zamówienia.

Zadania w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych należały do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. Inwestycji oraz na stanowisku ds. Zamówień publicznych.

Za dokonanie zmian postanowień umowy odpowiedzialność ponosi kierownik zamawiającego p. Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Kamienica Polska w zakresie:
- prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, zgodnie z art. 112 ust. 1 w związku z art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710),
- dokonywania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Sporo uwag po kontroli RIO w Urzędzie Gminy Kamienica Polska”

 1. Mieszkaniec pisze:

  Szkoda ze Pan redaktor pominął:

  ‒ Od dnia 21 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. funkcję Sekretarza Gminy powierzono osobie,
  pomimo iż nie posiadała wymaganego dwuletniego stażu na kierowniczym stanowisku. Powyższe
  było niezgodne z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
  Pracownik został zatrudniony na stanowisku Sekretarza Gminy Kamienica Polska na postawie
  umowy na zastępstwo. Z przedłożonych dokumentów do kontroli nie wynikało, aby pracownik
  kiedykolwiek pracował na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy, czy też
  w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  Wniosek nr 5
  Zatrudniając osoby na stanowisku Sekretarza zweryfikować wymagane kwalifikacje
  zakresie posiadania wymaganego stażu, mając na uwadze z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
  Zastanawia skąd takie parcie na zatrudnienie tej Pani… Bez kwalifikacji…. Coś tu nieładnie pachnie…

  9
  5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *