zachmurzenie duże
21°
18°
niedziela
Reklama
Radni murem za Wójtem
11 stycznia 2023 r. | 10:35
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamienica Polska, radni uznali skargę na Wójta Adama Tajbra za niezasadną.

A o co chodziło?

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Rada Gminy Kamienica Polska uznała, że skarga jest nieuzasadniona.

Po analizie sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje:
W dniu 1 grudnia 2022 roku Pani Anna Woźnicka wniosła skargę na Wójta Gminy Kamienica Polska,
w przedmiocie niewykonywania przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu
dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
- art. 67a-67c ustawy z dnia 27 marca 2022 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.), dalej u.p.z.p.;
- ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 roku,
poz. 214), dalej „u.i.i.p.”;
- rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania;
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1916), dalej rozporządzenie MRPiT.

Z treści skargi wynika, że dotyczy ona zaniechania przez Wójta Gminy Kamienica Polska wykonania
nakazanych prawem czynności, polegających na zapewnieniu dostępu do zbioru danych przestrzennych, przez
który, na gruncie art. 3 pkt 11 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej („u.i.i.p.”), rozumie się
rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych. Przez dane przestrzenne rozumie
się z kolei dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru
geograficznego (art. 3 pkt 1 u.i.i.p.). Opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich
usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące
infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie, stanowią
tzw. infrastrukturę informacji przestrzennej (art. 3 pkt 2 u.i.i.p.), której zasady tworzenia oraz użytkowania
określa u.i.i.p. (art. 1 ust. 1 pkt 1 u.i.i.p.). Infrastruktura ta obejmuje zbiory danych przestrzennych odnoszące
się do terytorium RP lub z nim powiązane, występujące w postaci elektronicznej, należące co najmniej do
jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do u.i.i.p. (wedle rozdziału 3 pkt 4 tego
załącznika tematem takim jest zagospodarowanie przestrzenne) oraz utrzymywane przez organ administracji
lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane
(ewentualnie przez osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury), o czym stanowi
art. 4 ust. 1 pkt 1-4 u.i.i.p.

Na mocy nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 782; dalej: "nowelizacja"),
zobowiązano organy właściwe do sporządzania projektów aktów takich jak: plany zagospodarowania
przestrzennego województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy i miejscowe plany
rewitalizacji, do tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych
przestrzennych. Obowiązek ten sformułowano w art. 67a ust. 1 u.p.z.p. dodanym w dniu 31 października
2020 roku, w ramach nowego rozdziału 5a pt. "Zbiory danych przestrzennych", regulującego zasady tworzenia,
prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych (dodanego na mocy
art. 5 nowelizacji). Wedle art. 67a ust. 3 u.p.z.p. dane przestrzenne tworzone dla ww. aktów, obejmować mają
co najmniej: (1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych; (2) atrybuty zawierające informacje o akcie; (3) część
graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym
systemie odniesień przestrzennych. Sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania,
zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych
gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, został natomiast uregulowany w rozporządzeniu
MRPiT, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 67b u.p.z.p.

Podkreślić przy tym należy, że, na mocy art. 17 nowelizacji organy właściwe do sporządzenia projektów
ww. aktów, są zobowiązane do utworzenia zbiorów danych przestrzennych wraz
z danymi przestrzennymi dla tych aktów, które obowiązywały w dniu wejścia w życie art. 5 nowelizacji (tj.
w dniu 31 października 2020 r.), w wyżej opisanym zakresie, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie
art. 5 nowelizacji (czyli w terminie do dnia 31 października 2022 roku). Oznacza to, że nałożone na te organy
obowiązki w zakresie tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych,
musiały być zrealizowane najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku.
Gmina Kamienica Polska udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie
z art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych
pobierania tj. "umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni
dostęp do tych zbiorów". Realizacja usługi pobierania jest oparta o standard ATOM.
Adres usługi pobierania ATOM publikującej dane dla jednostki to:
- https://mpzp.igeomap.pl/atom/
- wywołanie usługi wskazujące na zbiór MPZP
https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=240404&typ=1
- wywołanie usługi wskazujące na zbiór SUIKZP
https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=240404&typ=2
Adres usługi zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK
i widoczny jest na stronie
https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=240404&temat=3.4
Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, zgodnego ze
schematem aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz podpisanego podpisem elektronicznym - co wynika z par.
3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych
przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych zawiera wszystkie obiekty wymagane
w rozporządzeniu tj.:
·app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego)
·app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego)
·app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego)
Sprawdzenia zgodności pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP można dokonać w jednym
z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poprzez wtyczkę APP dla aplikacji
QGIS lub walidator online.

W tym stanie faktycznym i prawnym skarga jest nieuzasadniona.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *