zachmurzenie duże
środa
Reklama
fot. wykop
Dodatek gazowy w gminie Kamienica Polska
20 lutego 2023 r. | 11:07
0

Refundację podatku VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym ( odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym ) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być wpisane do CEEB  do dnia  21 grudnia 2022r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek do gazu 2023 r. – dochód 2100 zł lub 1500 zł

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

- osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

- osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość ta nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca 2023r- uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. za 2021r.

- od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Opłacona faktura VAT

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz
(a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wnioski składa się w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej nie później niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej).

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – ePUAP  w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego wnioskodawcy

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie przez Wójta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt Gminy Kamienica Polska przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, Wójt odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Załącznik - wzór wniosku o refundację VAT od gazu, klauzula

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę (fakturę rozliczeniową) dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne, z którym podpisana jest umowa, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Gdzie można uzyskać informację

            Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu podatku VAT za gaz w 2023r. można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ul. Marii Konopnickiej 12 (piętro II, pok. 8 i  9) lub telefonicznie pod nr.  34 327 34 92 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.

Wniosek o refundację  podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.: tutaj

Jak wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT gaz: tutaj

Klauzula informacyjna: tutajDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *