zachmurzenie duże
15°
13°
sobota
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej
27 stycznia 2021 r. | 12:32
0

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej poszukuje pracownika - inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych. Praca na pełny etat.

Dokumenty należy składać do o 2 lutego 2021 roku, do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

ogłoszenie:

I. Nazwa stanowiska pracy:
Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Ukończone wyższe studia.
7. Ukończone podyplomowe studia na kierunku zamówienia publiczne.
8. Posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.
9. Znajomość obsługi komputera – oprogramowania typu Office (Open Office, Microsoft Office).
10. Znajomość aktualnych przepisów prawnych, a w szczególności ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych.
2. Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w szczególności:
- przygotowywanie przetargów
- opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- opracowywanie ogłoszeń przetargowych i ich publikacja,
- udzielanie wykonawcom (oferentom) informacji o warunkach postępowań,
- publikacja wyników umów w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
2. Przygotowywanie projektów umów w zakresie udzielanych zamówień publicznych.
3. Sporządzanie i kompletowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków krajowych i unijnych.
4. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
5. Prowadzenie ewidencji grobów i pomników wojennych.
6. Prowadzenie ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy.
7. Organizowanie ochrony zwierząt bezdomnych.
8. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.
9. Prowadzenie bazy azbestowej.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
11. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
12. Współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie gospodarki energetycznej, organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy, w tym przygotowywanie projektów założeń do planów.
13. Współpraca z nadzorem budowlanym.
14. Wydawanie opinii w sprawach zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ich przebiegu.
15. Przygotowywanie umów dotyczących umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg gminnych.
16. Przygotowywanie dokumentacji i udział w odbiorach końcowych realizowanych przez Gminę inwestycji.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
9. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
11. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych uprawnieniach.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji potwierdzone własnoręcznym podpisem.
14. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
3. Praca wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy i regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.
4. Praca z wykorzystaniem komputera.

VII. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6,00%.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydata przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej jest Wójt Gminy Kamienica Polska z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienicy Polskiej. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej pod adresem iod@kamienicapolska.plPrzetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a” RODO. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do procesu rekrutacji - naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kandydat ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone oświadczeniem
„Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art. 7 ust. 2) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu /kwestionariuszu/ CV, przez Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w celu rekrutacji.”
Kamienica Polska, dn...................
Czytelny podpis (imię i nazwisko) …....................................................................

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1282).

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 2 lutego 2021 roku, do godziny 12.00.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych”.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.”
5. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

X. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwrócone lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *