zachmurzenie duże
17°
16°
sobota
Reklama
Jest praca w GOPS w Kamienicy Polskiej
09 grudnia 2022 r. | 12:16
0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej poszukuje osoby na stanowisko starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego.

ogłoszenie:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego.

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. nieposzlakowana opinia
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
6. wykształcenie wyższe administracyjne lub pedagogiczne
7. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmiej 3 letnie w instytucjach pomocy społecznej

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej
2. umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks opiekuńczy i rodzinny
3. preferowane doświadczenie z zakresu funduszu alimentacyjnego
4. gotowość do podnoszenia kwalifikacji
5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz programów Fundal, Familia, MS Office (Excel, Word), poczty e-mail, aplikacji KDR
6. umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, redagowania i analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy

 

III. Zakres zadań:
1. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
3. sporządzanie miesięcznych list wypłat
4. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
5. współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami
6. sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdawczości
7. udzielanie wyjaśnień w ramach skarg i wniosków wpływających
8. przygotowywanie zestawień na potrzeby księgowości
9. przygotowywanie korespondencji wychodzącej dla obsługiwanej sekcji

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a. wymiar czasu pracy – ½ etatu
b. miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ul. Marii Konopnickiej 12
c. praca przy stanowisku komputerowym
d. praca w zespole
e. praca wymagająca kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z interesantam

V. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. życiorys zawodowy (CV),
c. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. oświadczenie o niekaralności
e. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g. kopie świadectw pracy z dotychczasowego miejsca pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
h. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
i. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
j. inne dokumenty potwierdzające przygotowanie na proponowane stanowiska.
d. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
e. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
f. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
g. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
j. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
k. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą (treść poniżej) oraz własnoręcznie podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty). „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)”

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor ds. funduszu alimentacyjnego”, w terminie do dnia 21 grudnia 2022 roku do godz. 10.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

VIII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kamienica Polska oraz na tablicy informacyjnej GOPS

Kamienica Polska, 9 grudzień 2022 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
mgr Anna CierpiałDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *